>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1

 

We have 20 guests and no members online

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinasowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główny cel rządowego programu „Wyprawka szkolna” przyjętego przez Radę Ministrów. Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wyprawka szkolna na rok 2020/2021 przewidziana jest dla uczniów:

1. słabowidzących,

2. niesłyszących,

 3. słabosłyszących

4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • 390 zł dla uczniów branżowej szkoły I stopnia;
  • 445 zł dla uczniów liceum i technikum.

Wnioski  należy złożyć do dnia 7 września 2020 r w gabinecie wicedyrektora szkoły.

Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka),pełnoletni uczeń albo  nauczyciel, pracownik socjalny lub inna  osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka)albo pełnoletniego ucznia.

Do wniosku należy dołączyć:

1) kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu;  dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia ,rodzica ucznia, prawnego opiekuna lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

 

WNIOSEK DO POBRANIA