>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1  


logoAP  moscibrodu   zakatek    

 

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

ofedu

Projekt” DROGA DO SUKCESU” Ankieta rekrutacyjna

Ankieta rekrutacyjna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

Projekt” DROGA DO SUKCESU”

Grupa docelowa: 32 uczestników

Ankieta składa się z 4 części: pierwszą wypełnia uczeń, drugą Rodzice/Opiekunowie. Ankieta zostaje oddana wychowawcy, który uzupełnia ją o informacje w cz. trzeciej.  Czwartą część wypełnia nauczyciel zawodu/kierownik szkolenia praktycznego. Wypełniona ankieta zostanie przekazana komisji rekrutacyjnej.

Siedlce, dn. …………………………………. 2016r.

1.       Część dla ucznia

Imię i nazwisko, Klasa ........................................................................................,   ....................................

Imię i nazwisko wychowawcy .................................................................................................................

Zawód ....................................................................................................................................................

Zaznacz właściwe odpowiedzi (TAK/NIE)

1.     

Czy byłaś/byłeś kiedyś za granicą Polski?

Tak

Nie

2.     

Czy jesteś objęty ubezpieczeniem społecznym? (Czy rodzice pracują, prowadzą gospodarstwo rolne lub są bezrobotni)?

Tak

Nie

3.     

Czy masz dokument uprawniający Cię do poruszania się po terenie UE (dowód osobisty lub paszport/)?

Tak

Nie

4.     

Czego zapoznałeś się już z celami projektu (ulotka informacyjna o projekcie)chciałbyś dowiedzieć się czegoś jeszcze (najważniejsze wg Ciebie informacje):

 

 

Tak

Nie

5.     

Czy potrafiłbyś porozumieć się z obcokrajowcem, który pyta Cię np. o drogę na ulicy?.

Tak

Nie

6.     

Ile godzin tygodniowo poświęcasz na naukę języka obcego?

 

7.     

Czy posługujesz się telefonem typu smartfon?

Tak

Nie

8.     

Jeśli NIE to czy masz odtwarzacz MP3/4?

Tak

Nie

9.     

Poinformowałaś/łeś już rodzinę o planowanym wyjeździe na staż?

 Jeśli tak to napisz kilka słów dotyczących reakcji rodziny na wyjazd:

 

Tak

Nie

10. 

Czy masz w domu dostęp do komputera?

Tak

Nie

11. 

Czy korzystasz z poczty e-mail?

Tak

Nie

12. 

Czy masz adres e-mail?

Tak

Nie

13. 

Jeśli masz dostęp do Internetu to czy możesz korzystać ze SKYPE’a w domu/miejscu zamieszkania bliskich (darmowe rozmowy telefoniczne przez Internet)?

 

Tak

Nie

14. 

Czy obawiasz się czegoś podczas wyjazdu? Jeśli tak, to napisz czego?

 

Tak

Nie

 

 

…………………………………………….

(podpis ucznia)

 

2.     Część dla rodziców:

1.       Czy wyrażają Państwo zgodę na wyjazd syna/córki na 3-tygodniowy staż zawodowy (projekt pokrywa koszt przygotowania pedagogiczno-językowo – kulturowego, koszt przejazdu na miejsce, pobytu (zakwaterowania i wyżywienia), ubezpieczenia. Program stażu będzie integralną częścią umowy o odbycie stażu.

Tak/Nie(właściwe zakreślić)

2.       Rodzina składa się z  ………………… osób;

w tym liczba dzieci uczących się ………..

3.       Gdzie zamieszkuje Państwa rodzina?(właściwe zakreślić)

wieś/miasto

4.       Źródła dochodów w Państwa rodzinie stanowią (wskazać wszystkie źródła):

a)       dochody z prowadzenia własnej firmy,

b)       dochody z pracy,

c)       z emerytury,

d)       z renty,

e)       dochody z prowadzenia gospodarstwa rolnego,

f)        zasiłki.

5.       Aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) średni miesięczny dochód netto na osobę wynosi ………………..……zł.

 

………………………………………….

(podpis rodzica/opiekuna)

3.     Część dla wychowawców: (dane za poprzedni rok szkolny)

1.      

Jaka była średnia ocen Ucznia z przedmiotów zawodowych za poprzedni rok szkolny?

 

2.      

Jaka była ocena Ucznia z zachowania?

 

3.      

Jaka była ocena Ucznia z języka angielskiego?

 

4.      

Jaka była frekwencja Ucznia?

 

 

Opinia wychowawcy:(Postawa ucznia:  sumienność,   zdolności zawodowe, aktywność, odpowiedzialność, zaangażowanie w życie szkoły, udział w wolontariacie,  itp.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………….

(podpis Wychowawcy)

4. Opinia nauczyciela zajęć praktycznych/kierownika szkolenia praktycznego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………….

(podpis )

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

 

 

 

ANKIETA do pobrania Tutaj